ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠴᠠ: ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠵᠢᠰᠺᠧᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠺᠦᠪᠢᠴᠧᠺ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠢᠭ ᠦᠳᠫᠠᠯᠰᠢᠣ ᠳᠠ ᠠᠯᠪᠤᠷᠳᠠᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ.

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Brazil.svg ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠲᠥᠪ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5,802 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1171 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 2,789,761 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ᠃) 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ 4,041,042
1960-4-21 ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ-3)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ (+55) 61
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 70000-000
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ brasilia.df.gov.br

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢ́ᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Brasíliaᠪᠷᠠᠽᠢ́ᠶᠠ) ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ 2.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ 1827 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ 1956 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠢᠪᠠᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 1960 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷ (1549–1763), ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ (1763–1960) ᠍ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠲᠥᠪ ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1171 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 26 °C ᠬᠡᠮ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠪ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ) ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ (município) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ
ᠺᠠᠲ᠋ᠣᠯᠢᠭ 56.62%
ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ 26.88%
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ 9.20%
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ 3.50%
ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
1960 140,165
1980 1,176,935
2000 2,051,146
2010 2,562,963

1960 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 2.82% ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ᠂ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ 5802 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 2,789,761 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ (48.2%) ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢ (42.2%) ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (7.7%), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠠᠰ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ (1.6%) ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 52.2% ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ 47.8% ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤᠰᠠᠯᠪᠠᠳᠣᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 4 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠬᠦᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ 4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1]

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠪᠠᠨ»
  1. Brasilia Global Partners. Internacional.df.gov.br. 2014-02-25 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Martin Austermuhle (2012-03-15). D.C., Welcome Your Newest Sister City: Brasília. Dcist.com. 2013-03-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. Lisboa - Geminações de Cidades e Vilas (Portuguese). Associação Nacional de Municípios Portugueses [National Association of Portuguese Municipalities]. 2013-08-23 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. NYC's Partner Cities. The City of New York. 2012-12-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ