ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠷᠦᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠷᠦᠢᠰ
Bryan Ruiz Fulham.jpg
ᠷᠦᠢᠰ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠳᠦ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠹᠧᠲ ᠷᠦᠢᠰ ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠧᠰ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1985 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1985-08-18) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠᠠᠯᠬᠤᠥᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.88 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ /
ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ10
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2006ᠠᠯᠬᠤᠥᠯᠧᠨᠰᠧ66(21)
2006–2009ᠭᠧᠨ ᠳᠦ78(26)
2009–2011ᠲᠸᠧᠨᠲ᠋ᠧ65(35)
2011–ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ68(8)
2014ПСВ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
14(5)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005–ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ65(14)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20

ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠹᠧᠲ ᠷᠦᠢᠰ ᠭᠣᠩᠰᠠᠯᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Bryan Jafet Ruiz González, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠯᠬᠤᠥᠯ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

18 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠬᠥᠲᠥᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠥᠯᠧᠨᠰᠧ ᠡᠴᠡ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨᠲ ᠲᠡᠢ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ 2 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠷᠦᠢᠰ 4 ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠣᠺᠧᠷᠧᠨ ᠲᠠᠢ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺᠦᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃[2]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠸᠧᠩᠲ᠋ᠥᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ 4 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠷᠦᠢᠰ ᠲᠤᠩ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺᠳᠡᠭᠰᠡᠨ (ᠮᠢᠩ:46, 49, 50) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[3] ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠸᠧᠨᠲ᠋ᠧ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠷᠦᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ 24 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[4] ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠲᠡᠢ[5] ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[6]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠦᠢᠰ ᠢ ПСВ ᠍ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[7]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠᠷᠢᠺᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠷᠦᠢᠰ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[8] 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠦᠢᠰ 9 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ[9] ᠷᠦᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠰᠲ᠋ᠠ-ᠷᠢᠺᠠᠴᠤᠳ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠤ ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ (3:1),[10] ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠳᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢ (1:0) ᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃ ᠷᠦᠢᠰ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[11]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠬᠤᠥᠯᠧᠨᠰᠧ
ᠭᠧᠨ ᠳᠦ
ᠲᠸᠧᠨᠲ᠋ᠧ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
 • ᠭᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2009
 • ᠲᠸᠧᠨᠲ᠋ᠧᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2010
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2011 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Premier League Clubs submit Squad Lists (PDF). premierleague.com. Premier League (2 September 2011). 26 August 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. http://everardoherrera.com/default.asp?s=nv&n=131-Campeón_holandés_AZ_Alkmaar_también_quiere_a_Ruíz
 3. Bryan Ruiz hat-trick keeps Twente on course for title (28 March 2010). 28 August 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. Ruiz Joins Fulham. Fulham FC. 31 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Fulham 1-1 Blackburn. BBC Sport. 11 September 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Fulham 1-3 Everton. BBC Sport. 23 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Bryan Ruiz: Fulham forward joins PSV Eindhoven on loan. BBC Sport (15 January 2014). 15 January 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. "Bryan RUIZ", FIFA. 21 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 9. "Costa Rica World Cup 2014 squad", The Telegraph, 2 June 2014. 20 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 10. "Uruguay 1-3 Costa Rica", BBC, 14 June 2014. 20 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 11. "Italy 0-1 Costa Rica", BBC, 20 June 2014. 21 June 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ