ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ Rovers, Blue and Whites, The Riversiders[1]
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1875
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢᠪ ᠤᠳ ᠫᠠᠷᠺ᠂ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 31,367)
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠺᠢᠨ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠨᠧᠯᠰᠧᠨ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2010–11 15 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Blackburn Rovers Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠯᠠᠨᠺᠠᠰᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 1875 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 1888 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ (ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ). ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 1890 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ «ᠢᠪ ᠤᠳ ᠫᠠᠷᠺ» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃

ᠺᠧᠨᠨᠢ ᠳᠠᠯᠭᠯᠢᠰᠢᠡᠶᠢᠨᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠧᠷᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ, ᠺᠷᠢᠰ ᠰᠠᠲᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ 1999 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠨᠢ «Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ» «ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ» ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ᠂ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ» ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠢ 1875 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠭᠴᠢ ᠵᠣᠩ ᠯᠶᠢᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠷᠦ᠋ᠰᠪᠧᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 1881-82 ᠣᠨ ᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ «ᠣᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠨᠤᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1884 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ «ᠺᠦ᠋ᠢᠨᠰ ᠫᠠᠷᠺ» ᠪᠠᠭ ᠢ 2-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ» ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠨ «ᠺᠦ᠋ᠢᠨᠰ ᠫᠠᠷᠺ» ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠨᠵᠤ 2-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯᠨᠢ ᠸᠧᠰᠲ ᠪᠷᠣᠮᠸᠢᠴ ᠠᠯᠪᠢᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ 2-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1888 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ «ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ» ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ 12 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ 10 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 6 ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ᠂ 6 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ 1890 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ ᠪᠠᠭ ᠢ 6-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠲᠠᠤᠩᠯᠢ "ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠷᠢᠺ" ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ» ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ 1890-91 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ» ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ «ᠨᠣᠲ ᠲᠤᠰ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ» ᠪᠠᠭ ᠢ 3-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃

ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ 1912 ᠪᠣᠯᠤᠨ 1914 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ 1928 ᠣᠨ ᠳᠤ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ» ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

1936-37 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠤᠰᠬᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠭ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠰ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠨ 1939-40 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ (1947-48) ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1960 ᠣᠨ ᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 10 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 0-3 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1963-64 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 8-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠪᠠᠭ 12 ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠵᠤ 26 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠨᠨᠢ ᠳᠠᠯᠭᠯᠢᠰᠢ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 22 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠧᠷᠡᠶᠢᠭ(1992-1996 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 138 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ 112 ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ) 3.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1992-93 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠴᠧᠯᠰᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠷᠡᠮ ᠯᠧ ᠰᠣ᠂ ᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠰᠪᠣᠷᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠲ᠋ᠤᠸᠠᠷᠲ ᠷᠢᠫᠯᠧᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠺᠣᠸᠧᠨᠲᠷᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠭᠠᠯᠯᠠᠾᠧᠷ᠂ ᠯᠢᠳᠡᠰ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠪᠢᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ᠂ ᠰᠢᠳᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠲᠢᠮ ᠹᠯᠢᠧᠷ᠂ ᠨᠣᠷᠪᠢᠴᠢ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠺᠷᠢᠰ ᠰᠠᠲᠤᠳᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ᠃ 1994-95 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 1998-99 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 19 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ ᠷᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠨᠠᠵᠤ᠂ 200-01 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠷᠡᠮ ᠰᠤᠩᠧᠰ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠺᠣᠤᠯᠡᠶᠢᠭ 8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠭᠠᠢ ᠺᠧᠷᠢᠮ ᠤ᠂ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠺᠣᠷᠷᠠᠳᠢ ᠭᠷᠠᠪᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠨᠢᠯ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠳᠠᠨᠳᠡᠮᠡᠶ ᠡᠨ ᠳᠠᠹᠹ ᠨᠠᠷᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠥᠭᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ 14 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ 6 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2003-04 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠶ ᠡᠨ ᠳᠠᠹᠹ ᠨᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠩᠧᠰ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠷᠧᠲ ᠡᠮᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ᠂ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠷᠧᠢᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠷᠢ ᠹᠧᠷᠶᠠᠭᠰᠠᠨ«ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ» ᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ 15 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠪᠠ᠃

2004-05 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠤᠩᠧᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠺ ᠬᠡᠶᠽ ᠠᠪᠴᠤ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠢ «АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ» ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠪᠠᠯ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠲᠠᠪᠠ᠃ ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠨᠧᠯᠰᠧᠨ᠂ ᠮᠣᠺᠣᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠺᠷᠧᠢ ᠶᠢ ᠪᠧᠯᠯᠠᠮᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 2005-06 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ᠂ «Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ» ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠶᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠫᠣᠯ ᠢᠨᠰ ᠠᠪᠴᠤ 2008-09 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 15 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠦᠩ ᠠᠪᠤᠨ 2008-10 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠰᠡᠮ ᠡᠯᠯᠠᠷᠲᠠᠢᠰ 35.56 ᠬᠤᠪᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠺᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠥᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31.[2]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠫᠣᠯ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨ
3 ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ DF ᠣᠯᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
4 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰ DF ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠣᠹᠧᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠ
5 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ DF ᠭᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠸᠧ
6 ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ DF ᠷᠠᠶᠤᠨ ᠨᠧᠯᠰᠧᠨ
8 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠳᠠᠨ
9 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ FW ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠮᠣᠳᠧᠰᠲ
10 ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ MF ᠮᠠᠦ᠋ᠷᠣ ᠹᠣᠷᠮᠢᠺᠠ
11 ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯ MF ᠸᠢᠨᠰ ᠭᠷᠧᠯᠯᠠ
12 ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ MF ᠮᠣᠷᠲ᠋ᠧᠨ ᠭᠠᠮᠰᠤ ᠳᠤ ᠫᠧᠳᠧᠷᠰᠧᠨ
13 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠮᠠᠷᠺ ᠪᠠᠨ
14 ᠰᠧᠷᠪᠢ MF ᠷᠠᠳᠣᠰᠪᠠ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠸᠢᠴ
15 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ MF ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠨ'ᠵᠣᠩᠽᠢ
16 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ ᠳᠠᠨ
17 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠺᠡᠢ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡᠷᠰ
19 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠵᠣᠳᠠᠨ ᠰᠯᠶᠤ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
20 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ FW ᠷᠦᠪᠧᠨ ᠷᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ
22 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠨᠢᠺ ᠪᠯᠺᠮᠧᠨ
23 ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ MF ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠬᠣᠶᠢᠯᠧᠲ ᠲᠦ
24 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ FW ᠠᠶ᠎ᠡ ᠦᠪᠧᠨᠢ
25 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ FW ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠬᠣᠶᠢᠯᠧᠲ ᠲᠦ
29 ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ MF ᠰᠢᠮᠣᠨ ᠸᠺᠽᠧᠸᠢᠴ
31 ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ DF ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠ ᠬᠦᠩᠯᠢ
32 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ DF ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠷᠢᠪᠧᠢᠷᠣ
33 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠣᠰᠢ ᠮᠣᠷᠢᠷᠢᠰ
34 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠵᠡᠢᠺ ᠺᠢᠨ
35 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠵᠡᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠤ
36 ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ MF ᠠᠮᠢᠨ ᠯᠢᠩ ᠢᠶᠠᠨᠵᠤ
37 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠵᠠᠺ ᠠᠯᠧᠢ
38 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠮᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠳᠧᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
39 ᠤᠥᠯᠰ DF ᠠᠳᠠᠮ ᠬᠦᠩᠯᠢ
40 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠷᠣᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠺᠣᠳᠲᠠᠨ

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ
2005–06 ᠤᠥᠯᠰ ᠺᠷᠧᠢ ᠶᠢ ᠪᠧᠯᠯᠠᠮᠢ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
2006–07 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠪᠧᠨᠲᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
2007–08 ᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢ ᠷᠣᠺᠧ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠ ᠺᠷᠦ᠋ᠰ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
2008–09 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠰᠲ᠋ᠧᠹᠧᠨ ᠸᠠᠷᠨᠣᠺ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ/ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
2009–10 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠨ'ᠵᠣᠩᠽᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
2010–11 ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠫᠣᠯ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ
1994–1995 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928 АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
1882,1960 АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1959 АХХ ᠍ ᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
1998, 2000 АХХ ᠍ ᠤ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
2002 ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
1987 Full Members Cup ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
1912 АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠦᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
1882, 1883, 1884, 1885, 1896, 1901,
1902, 1904, 1907, 1909, 1911, 1945
1983, 1985, 1987, 1989, 2007
ᠯᠠᠨᠺᠠᠰᠢᠷ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
1993–94 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1911–12, 1913–14 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ) ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
2000–01 ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ) II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1938–39 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ) ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
1957–58 ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
1974–75 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ (now ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠯᠢᠭ) ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ
1979–80 ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ II ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠲᠴ ᠬᠳ ОГ АГ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
1992–93 42 20 11 11 68 46 +22 71 4
1993–94 42 25 9 8 63 36 +27 84 2 Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ
1994–95 42 27 8 7 80 39 +41 89 1 Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ
1995–96 38 18 7 13 61 47 +14 61 7
1996–97 38 9 15 14 42 43 −1 42 13
1997–98 38 16 10 12 57 52 +5 58 6 Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ
1998–99 38 7 14 17 38 52 −14 35 19 ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ
1999–00
2000–01
2001–02 38 12 10 16 55 51 +4 46 10 Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ [ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ]
2002–03 38 16 12 10 52 43 +9 60 6 Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ
2003–04 38 12 8 18 51 59 −8 44 15
2004–05 38 9 15 14 32 43 −11 42 15
2005–06 38 19 6 13 51 42 +9 63 6 Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ
2006–07 38 15 7 16 52 54 −2 52 10 Union Europeennes de Football Associations ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ ᠴᠣᠮᠣ
2007–08 38 15 13 10 50 48 +2 58 7
2008–09 38 10 11 17 40 60 −20 41 15
2009–10 38 13 11 14 41 55 −14 50 10

ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Nicknames. Club Nicknames. The-Football-Club.com (2 August 2009). 2 August 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. 1st Team Profiles 2011/12 Season. Blackburn Rovers F.C.. 31 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ