ᠪᠯᠧᠽ ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠯᠧᠽ ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ
Matuidi PSG.jpg
ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨᠳ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠯᠧᠽ ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1987-04-09) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.75 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ14
2001–2004ᠺᠷᠧᠲ᠋ᠧᠢ
2004–2005ᠲᠷᠦ᠋ᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2007ᠲᠷᠦ᠋ᠠ67(4)
2007–2011ᠰᠧᠨᠲ-ᠡᠲᠧᠨ132(3)
2011–ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ102(11)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (19-)9(0)
2006–2009ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ (21-)25(0)
2010–ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ24(4)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15

ᠪᠯᠧᠽ ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Blaise Matuidi, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠯᠤᠵᠠ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠩᠭᠡᠯᠠ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠬᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠶᠢᠳᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨᠡᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠯᠣᠳ ᠮᠠᠺᠧᠯᠧᠯᠧ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ 7.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[2][3]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠯᠣᠷᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ (1): 2012–13

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Blaise MATUIDI", Saint-Étienne. 19 February 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (French) 
  2. "Matuidi et Menez au PSG (off.)", L'Equipe, 25 July 2011. 25 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (French) 
  3. "PSG signs Menez, Matuidi to spur title ambitions", Sports Illustrated, 25 July 2011. 25 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ