ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Concrete) ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦᠬᠠᠶᠢᠷᠭᠤᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲᠡᠭᠡᠷᠡ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ , ᠤᠰᠤ , ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠴᠢ , ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠵᠤᠤᠷᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ ,ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ,ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠴᠡ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠷᠮᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ᠂ᠲᠧᠮᠫᠧᠷᠠᠲᠦ᠋ᠷ ᠲᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠷ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠨ ᠠᠷᠮᠠᠲ᠋ᠦᠶᠢᠷ ,ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ,ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠴᠤᠯᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠼᠧᠮᠧᠨᠲ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 8.......15% , ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠴᠢ 80.......85% ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠨᠤᠮᠠᠯ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷᠭᠤ ,ᠳᠠᠶᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ –ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠨᠢ 2500 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮ^3 , ᠬᠦᠨᠳᠦ –ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠨᠢ 2200....2500 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮ^3 , ᠬᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠨᠢ 1800..............2200 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮ^3 , ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠨᠢ 500.....1800 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮ^3 ,ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠨᠢ 500 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ/ᠮ^3᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠᠵᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠨᠭᠦᠦᠷᠡᠲᠤᠩᠨᠧᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠠᠨᠳᠠ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠶᠠᠨ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠳᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠨᠢ 50-60 ᠵᠢᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠧᠲ᠋ᠡᠨ&oldid=431635》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ