ᠪᠧᠯᠭᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠧᠯᠭᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ:Belgae). ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠤᠨ᠎ᠠ (ᠰᠧᠢᠨ) ᠪᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠷᠣᠨᠠ (ᠮᠠᠷᠨᠧ) ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢᠳ᠃ ᠶᠦᠯᠢ ᠼᠧᠽᠠᠷᠢ ᠭᠠᠯᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 54-51 ᠣᠨ) ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠧᠯᠭᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠠᠷᠠᠯ ᠷᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠥ ᠡᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠺᠠᠮᠦᠦᠶᠢᠳᠤᠨᠤᠮ (ᠺᠣᠯᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ), ᠸᠧᠷᠤᠯᠠᠮᠢᠦᠶᠢᠮ (ᠰᠧᠨᠲ ᠠᠯᠪᠠᠨᠰ), ᠺᠠᠯᠯᠧᠸᠠ ᠠᠲᠷᠧᠪᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠮ (ᠰᠡᠯᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ) ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠧᠯᠭᠢ&oldid=384436》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ