ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠲᠠᠺᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠲᠠᠺᠠ
টাকা
ISO 4217 ᠺᠣᠳ᠋ BDT
ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ(ᠢᠳᠡ) Flag of Bangladesh.svg ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠤᠨᠠᠯᠲᠠ 5.39 %
ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ Global Times; ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ: ᠪᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠧᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 2009 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ
1/100 ᠫᠣᠶᠢᠰᠠ
ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ
ᠵᠣᠭᠣᠰ
ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ 1, 2, 5 ᠲᠠᠺᠠ
ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ 1, 5, 10, 25 & 50 ᠫᠣᠶᠢᠰᠠ
ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ
ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 & 1000 ᠲᠠᠺᠠ
ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ 1 ᠲᠠᠺᠠ
ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.bangladeshbank.org.bd
ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠧᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠣᠷᠫᠣᠷᠠᠼᠢ
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ www.spcbl.org.bd

ᠲᠠᠺᠠ (ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ:টাকা) (ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ: , Tk ; ᠺᠣᠳ᠋: BDT) ᠨᠢ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯᠡᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢ 1, 2 ᠲᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1, 2 ᠲᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷᠲᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠩᠭᠠᠯᠳᠧᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ Tk, ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠺᠠ ᠨᠢ 100 ᠫᠠᠢ=ᠰᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠫᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠦ᠂ 《ᠲᠠᠺᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠷᠦᠶᠢᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯᠠᠰᠰᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠲᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠰᠰᠠᠮ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠺᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ 《ᠲᠠᠺᠠ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃


<th style="background: #A7C3FF;" colspan="2"> BDT - ᠬᠠᠩᠰᠢ</th>
Google Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY
XE.com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY
OANDA.com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD INR CNY

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ