ᠪᠦᠸ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠸ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠪᠦᠸ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 渤海) ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 78,000 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ2, ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ ᠨᠢ 25. ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠸ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨᠯᠢᠶᠣᠣ ᠮᠥᠷᠡᠨᠬᠠᠢ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃ 1960 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠸ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠲᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠰᠣᠰᠢᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠸ ᠬᠠᠢ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠲᠢᠩᠵᠢᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠢᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠤᠰᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠰᠴᠢ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ