ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ: ᠬᠥᠪᠴᠢᠲᠡᠨ
ᠠᠩᠭᠢ: ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ
ᠪᠠᠭ: ᠬᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠨ
ᠣᠪᠤᠭ: ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ

ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠧᠦ᠋ᠷᠠᠽᠢᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠨᠢ: 2 ᠵᠦᠢᠯ (ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ᠂ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠠᠳᠠ; 9 ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ᠂ 3 ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠬᠢᠮ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠬᠢᠮ ᠪᠥᠷᠭᠥᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ(ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ) ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠤᠷᠲᠤ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠭᠴᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠨᠢᠰᠦᠯᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠨᠢ 40 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 500 ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠡᠴᠡ 100 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠷᠲᠤ᠂ 6,7 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠢ᠃ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Wiki eagle.jpg
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠃

ОВОГ ХАРЦАГЫНХАН

ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠪᠠᠵᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ.
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ&oldid=341388》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ