ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</tr>
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: 《Ubumwe, Ibikorwa, Iterambere》(ᠺᠢᠷᠤᠨᠳᠢ)
《Unité᠂ Travail, Progrès》(ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ)
《ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ᠂ ᠳᠡᠪᠰᠢᠯ》 1</sup()</td> </tr>
</td>
</tr>
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ</td> </tr>
 - </td> ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ</td> ᠫᠢᠶᠧᠷ ᠨᠺᠦ᠋ᠷᠦᠨᠽᠢᠰᠠ</td> </tr>
 - </td> ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%)</td> 7.8%</td> </tr>
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 - </td> ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ()</td> 8,303,000 </td> </tr>
 - </td> ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ()</td> 8,038,618 </td> </tr>
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ </td> 0.413 (167)</td> </tr>
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢ ᠹᠷᠠᠨᠺ ) </td> </tr>
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2 </td> </tr>
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 257</td>
</tr></table>

ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢ, ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠷᠤᠸᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠽᠠᠨᠢᠢ ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠩᠭᠣ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠲᠤ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠩᠭᠠᠨᠢᠺᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 28,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠥᠭᠡᠳ 8,303,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠵᠤᠮᠪᠤᠷᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠦᠷᠤᠨᠳᠢ&oldid=330433》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ