ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠣᠮᠣ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠨᠥ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠰᠤᠮᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠰ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ᠂᠃.., ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠵᠡ᠎ᠡ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 级 (, ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ level, ᠤᠷᠠᠪᠡᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ) ᠬᠠᠨᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠨᠳᠡ «ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ» ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ «ᠱᠠᠲᠤ»᠂ «ᠵᠡᠷᠭᠡ»᠂ «ᠵᠢᠨᠳᠠ»᠂ «ᠡᠩ»᠂ «ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ» ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ (ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ) ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ 22 ᠮᠤᠵᠢ (省 shěng, ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ 23), 5 ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ (自治区 zìzhìqū), 4 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ (ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ - 直辖市 zhíxiáshì), 2 ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ (特别行政区 tèbié xíngzhèngqū, - «ᠨᠤᠲᠤᠭ») ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 33 ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ (ᠲᠠᠶᠢᠪᠠᠨ ᠲᠠᠢ 34) ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮᠳᠤᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠯᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩᠤᠤᠮᠸᠨᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ОЗО ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ) ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ 2009 ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ 19 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (地区 dìqū), 283 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ (地级市 dìjíshì), 30 ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (自治州 zìzhìzhōu), 3 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (盟 méng), ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 333 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ) ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ 2,858 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ (ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ) 40,859 ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ (ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ) ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠴᠤ 7 ᠪᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ — ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ
I ᠵᠡᠷᠭᠡ      II ᠵᠡᠷᠭᠡ      III ᠵᠡᠷᠭᠡ      IV ᠵᠡᠷᠭᠡ      V ᠵᠡᠷᠭᠡ     
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ — 5
自治区 – zìzhìqū
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠠᠢ
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
— 1
副省级自治州 – shĕngjíchéngshì
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
市辖区 – shìxiáqū
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ — 38
县级市 – xiànjíshì
ᠰᠢᠶᠠᠨ — 217
县 – xiàn
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ — 117
自治县 – zìzhìxiàn
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ — 49
旗 – qí
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ — 3
自治旗 – zìzhìqí
ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠯ
街道 – jiēdào
ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
镇 – zhèn
ᠱᠢᠶᠠᠨ
乡 – xiāng
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠱᠢᠶᠠᠨ
民族乡 – mínzúxiāng
ᠰᠤᠮᠤ
苏木 – sūmù
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ
民族苏木 – mínzúsūmù
ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ
虚拟镇 – xūnǐzhèn
ᠬᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ
社区 – shèqū
ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ
村 – cūn
ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
嘎查 – gāchá
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ — 31
地级市 – dìjíshì
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ — 5
自治州 – zīzhìzhōu
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ — 13
地区 – dìqū
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ — 3
盟 – méng
ᠮᠤᠵᠢ — 23+1
省 – shěng
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ — 15
副省级城市 – fùshěngjí shì
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
市辖区 – shìxiáqū
Ethnic district 民族区
Special district 特区
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ
县级市 – xiànjíshì
ᠰᠢᠶᠠᠨ
县 – xiàn
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ
自治县 – zìzhìxiàn
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ — 252
地级市 – dìjíshì
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ — 25
自治州 – zīzhìzhōu
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ — 1
地区 – dìqū
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠬᠣᠲᠠ
副地级副地级市 – fùdìjíshì
ᠣᠶᠢᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ 林区 – línqū
ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ — 4
直辖市 – zhíxiáshì
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ — 2
副省级市辖区 – fùshěngjí shìxiáqū
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
市辖区 – shìxiáqū
ᠰᠢᠶᠠᠨ
县 – xiàn
ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ
ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠨ
— 2
特别行政区 –
tèbié xíngzhèngqū
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
区 – qū

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ