ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ (1161-1237) ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠩᠭᠢᠷᠠᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠴᠣᠲ᠋ᠠᠨ᠃ 1171 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨᠲᠡᠢ (ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1180 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠷᠬᠢᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠴᠢᠯᠭᠡᠷ ᠪᠥᠬᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠪᠥᠷᠲᠡᠭ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠥᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠵᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ ᠵᠦᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢᠥᠭᠡᠳᠡᠢᠲᠤᠯᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠠᠯᠲᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰᠢᠯᠡ ᠬᠠᠨᠲᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠲᠤᠷᠠᠬᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ