ᠪᠥᠷᠥᠭᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠥᠷᠥᠭᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠦᠷᠦᠭᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ
1. ᠪᠤᠮᠪᠠ ᠳᠤ
2. ᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ
3. ᠳᠡᠷᠡᠰᠦ ᠳᠦ
4. ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3497.92 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,540 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 63050
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠣᠷᠬᠣᠨ
ᠣᠷᠬᠣᠨᠲᠠᠭᠤᠯ
ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ
ᠬᠡᠰᠢᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ
ᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ-
ᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (259 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (128 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (80 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [1]

ᠪᠥᠷᠥᠭᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠡᠷᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1923 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ-ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 265 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 86 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ 349792 ᠭᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 282109 ᠭᠠ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ 10564 ᠭᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩ 4361 ᠭᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠪᠠ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ 6 ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠠ᠂ ᠬᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠵᠠᠭᠵᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠮᠣᠷᠢᠲᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ᠂ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠲᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠤ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ 30 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠮ᠂ ᠬᠠᠠᠳ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷ ᠡᠴᠡ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠭᠣ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠮᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠤᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠠᠩᠭᠢᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠭᠡ᠂ ᠥᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ᠂ ᠮᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ 205 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠪᠢᠺᠣᠮᠵᠢ-ᠮᠣᠪᠠᠶᠢᠯᠶᠨᠢᠲ᠋ᠧᠯ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠯᠠ᠃ᠳᠠᠨᠳᠠᠷ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
 • ᠮ᠃ᠥᠰᠥᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ - ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ
 • ᠳ᠃ᠪᠠᠰᠠᠩᠳᠣᠷᠵᠢ - ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ
 • 19 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠭᠸᠠᠩ ᠡᠰᠢᠭᠰᠠᠮᠪᠤᠤ
 • ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠯᠣᠪᠣᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠳᠣᠷᠵᠢ
 • ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠴᠤ᠃ᠵᠠᠩᠴᠠᠨ᠂ ᠱᠠᠮᠪᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠵᠢᠪ
 • ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵ᠃ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠩᠳᠣᠭ
 • ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠃ᠭᠤᠩᠭᠠᠨ
 • ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠨ ᠭ᠃ᠳᠠᠰᠢᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ
 • ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠭ᠃ᠰᠡᠰᠡᠮ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠳ᠃ᠮᠡᠶ ᠡᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠳ᠃ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠠᠳᠮᠢᠳ
 • ШУ ᠍ ᠍ ᠤ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠤ᠃ᡀᠠᠪᠠᠵᠠᠪ
 • ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠯᠠ᠃ᠪᠠᠲᠤ-ᠣᠴᠢᠷ
 • ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠳ᠃ᠮᠠᠭᠰᠠᠷ
 • ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠣᠴᠢᠷ
 • ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠤ᠃ᠳᠠᠸᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
 • ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦᠯᠲᠦᠮ
 • ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠱ᠃ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠷ
 • ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠣ᠃ᠵᠠᠩᠴᠠᠨ᠂ ᠭ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠢ᠃ᠳᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠵ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠦᠯᠲᠦᠮ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨᠬ᠃ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠫ᠃ᠳᠡᠩᠳᠡᠪᠡ᠂ ᠵ᠃ᠮᠢᠬᠠᠪᠠᠯ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪ᠃ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠮ᠃ᠶᠣᠩᠳᠣᠩ᠂ ᠨ᠃ᠳᠠᠸᠠᠵᠠᠪ᠂ ᠯᠠ᠃ᠳᠣᠩᠳᠣᠭ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰ᠃ᠨᠠᠴᠤᠭᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠪ᠃ᠴᠣᠶᠢᠳᠣᠭ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩᠴᠢ ᠳ᠃ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠱ᠃ᠰᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩᠴᠢ ᠳ᠃ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠣᠭᠲᠤ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠤ᠃ᠵᠠᠭᠤᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠨ᠃ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ
 • ᠳᠠᠩᠱᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠣᠳᠤᠩᠰᠢᠷᠠᠪ᠂ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠫ᠃ᠰᠢᠷᠠᠪ᠂
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵ᠃ᠬᠣᠷᠯᠣ᠂
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠳ᠃ᠭᠣᠮᠪᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
 • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠰᠡᠮᠡᠵᠡ ᠳᠦ
 • ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠮᠪᠠ
 • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠴ᠃ᠣᠰᠣᠷ᠂ ᠵ᠃ᠴᠣᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠤ
 • ᠪᠠᠶᠢᠲᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠣᠷᠵᠢ
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭ᠃ᠨᠢᠩᠵᠢᠫᠢᠷᠯᠠᠢ
 • ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠴᠤ᠃ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠣᠳ
 • ᠳᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠪ᠃ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
 • ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠳ᠃ᠤᠨᠳᠤᠷᠬᠤ᠂/ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ/ ᠰ᠃ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ,ᠬ᠃ᠭᠦᠨᠳᠡᠨ /ᠳᠤᠭᠤᠢ/,ᠪ᠃ᠪᠠᠲᠠᠴᠠᠭᠠᠵᠤ/ᠭᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ/
 • ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮ᠃ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ
 • ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠫ᠃ᠪᠠᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠭ
 • ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠣ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠮ᠃ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ
 • ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭ᠃ᠪᠠᠲᠤᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
 • ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠦᠮᠪᠦ ᠪᠡᠨ
 • ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠤᠯᠠᠩᠴᠢ ᠵ᠃ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ


ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

 1. ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ 2012-12 ᠰᠠᠷ ᠠ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ