ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌4) 1. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠷ
2. ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ
3. ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ
4. ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3044 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,924 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64170
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠤᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠂ ↖ ᠵᠠᠭ᠂ ↗ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ
ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ → ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ (ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠷ) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ 1924 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ 6 2500 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ 2 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠭᠠᠨᠲᠢᠭ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ