ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠣᠮᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ᠃[1] ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠤᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ