ᠪᠤᠯᠠᠭ (ᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Nacentemackinac.jpg

ᠪᠤᠯᠠᠭᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ (ᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠰᠦᠪᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ (ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠬᠡᠢᠮᠧᠲ᠋ᠠᠯᠬᠦᠴᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨᠲ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ