ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ (ᠬᠣᠪᠳᠣ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa khovd aymag.png ᠬᠣᠪᠳᠣ
ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠭ (6) ᠪᠠᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠤᠳᠠᠯ᠂
ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠭ᠂ ᠠᠯᠠᠭᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂
ᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 8,104 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 8,262 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2011ᠤᠨ ᠳᠤ 9,266 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2011ᠤᠨ ᠳᠤ 1.14 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠪ

ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ) ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠡᠴᠨ 1855 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠴᠠ 385 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷ ᠠᠴᠠ 1771ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠤᠳ ᠢ 1771 ᠤᠨ ᠤ 08-09 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 1931 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠠᠰᠲᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ 《ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠩᠬᠣᠲ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠲᠡᠢ (ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ), ᠴᠢᠭᠢᠭᠯᠢᠭ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥᠲᠡᠢ᠂ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠪᠣᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2011 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 9266, ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 80% ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠃

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠥᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠨᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 134 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠳᠡ 1000 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠭᠠ ᠤᠰᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠭ᠂ ᠶᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 2 ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠣᠳᠣ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ 110 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ 1900 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ 11 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 2 ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 30 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠮᠴᠢ᠂ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ 40 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠪᠦᠯ 35.5-40 ᠬᠡᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠴᠢ᠂ ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ 38-40 ᠬᠡᠮ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ km ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠴᠤᠷᠬᠠᠢᠬᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠣᠬᠣᠷᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠭᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠳᠠᠢᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯᠶᠡᠨᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠣᠷᠭᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠭᠢᠷ᠎ᠡᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠡᠰᠦᠬᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ

ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷ᠃ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠵ᠃ᠣᠳᠬᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨᠵ᠃ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠢᠬ᠃ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ᠂ ᠷ᠃ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠪ᠃ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠮ᠃ᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠲᠤ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ᠃ᠽᠠᠨᠳᠠᠨᠰᠢᠷᠠᠪᠬ᠃ᠪᠠᠳᠮᠠᠰ ᠲᠦ

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠷ᠃ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵ᠃ᠣᠳᠬᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬ᠃ᠪᠠᠳᠮᠠᠰ ᠲᠦ᠂ ᠽ᠃ᠵᠠᠪᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠴᠤ᠃ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠥ᠃ᠰᠢᠷᠠᠪᠬᠠᠨ᠂ ᠣ᠃ᠱᠠᠭᠳᠤᠷᠵᠠᠪ᠂ ᠲ᠃ᠳᠣᠷᠵᠢ᠂ ᠨ᠃ᠨᠠᠮᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠪ᠃ᠰᠡᠷᠡᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠫ᠃ᠣᠴᠢᠷ᠂ ᠪ᠃ᠳᠤᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮ᠃ᠠᠯᠪᠠᠨᠴᠢ᠂᠎ᠠ᠃ᠱᠠᠭᠳᠤᠷᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠪ᠃ᠰᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠣᠳᠬᠣᠨᠱᠠᠷ᠂ ᠵ᠃ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ ᠳ᠃ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠪ᠃ᠪᠤᠶᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠨ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠪᠣᠯ ᠳᠤ᠂ ᠷ᠃ᠪᠠᠲᠤᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠮ᠃ᠳᠠᠮᠢᠷᠠᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ᠂ᠳ᠃ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠴ᠃ᠰᠦᠷᠡᠩᠵᠠᠪ᠂ ᠪ᠃ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠲᠠᠭᠤᠯ

ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠷᠵᠠᠶᠠ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠶᠢᠷᠣᠭ᠂ ᠨᠣᠬᠣᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠮᠤᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠰᠢᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠳᠬᠡᠭᠡ᠂ ᠺᠠᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠴᠡᠯ᠂ ᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠪᠦᠵᠠᠪ᠂ ᠰᠦᠬᠡᠷᠠᠪᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠴᠣᠶᠢ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ᠂ ᠷᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠯᠤ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠲᠤᠮᠡᠩᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠣᠳᠣᠪᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠨᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ