ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ
1. ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠡᠭᠦᠯ
2. ᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
3. ᠰᠥᠷ ᠲᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3004 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 1,848 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 63090
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠬᠤᠲᠤᠭ-ᠥᠨᠳᠥᠷ
ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ
ᠣᠷᠬᠣᠨ
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ-
ᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (370 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ (32 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (52 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [2]

ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 3 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ:

  • 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠᠭ
  • 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ
  • 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 1873 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠬᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠢᠶᠠᠷ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ᠃ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠣᠷᠵᠢ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠮᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨ᠃ᠤᠷᠲᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ 》ᠬᠥᠬᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠳ᠃ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠳᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ᠂ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢᠴᠢ ᠵ᠃ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠪᠠᠲ᠂ᠳ᠃ᠭᠠᠩᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠳ᠃ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠳ᠃ᠣᠴᠢᠷᠤᠰᠦ᠋ᠬᠡ᠂ᠭ᠃ᡀᠠᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 30 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. «ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ ᠠ»᠃
  2. ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ 2012-12 ᠰᠠᠷ ᠠ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ