ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
(4 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ)
1. ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ
2. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ
3. ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ
4. ᠪᠤᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2049.10 ᠺᠢᠯᠣᠸᠣᠯᠲ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,251 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 83050
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ
ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠭᠴᠢ
ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ
ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ
ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
ᠲᠣᠯᠪᠣ
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ (5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [1]

ᠪᠤᠭᠤᠳᠤᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ: ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠬᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 1923 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 –ᠨᠢᠭᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ 39 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠃ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠥᠭᠥᠴᠡ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠣᠯᠪᠣ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ 2149 ᠺᠢᠯᠣᠸᠣᠯᠲ᠋.km ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ 4000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ᠃ 1923 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ 1925 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ-ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠡңᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

1930 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ᠂ 1940 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ yᠰaᠨᠳ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠨ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ 1942 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ 1956 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠥᠭᠥᠴᠡ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰᠠ ᠳᠤ᠂ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠲᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠠᠳ 1969 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃1969 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1959 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠪᠣᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠴᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠥᠷᠨᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠣᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 964 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠂ 3446 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ 4 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ – 6, ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ – 1, ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ – 4, ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ – 15, ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ – 2, ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠭ – 1, , ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ – 8, ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠦᠰᠦᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠹᠧᠷᠮᠧᠷ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ: ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 215002 ᠭᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ

•           ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 1617 ᠺᠮ᠂

•           ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠥᠭᠥᠴᠡ᠂ ᠲᠣᠯᠪᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠰᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 3701,4 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ 1918,5 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ , ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ , ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ  1918-3700 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮ 7 ᠪᠠᠯᠯ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠭᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ᠂ ᠠᠰᠢᠭᠲᠤ ᠮᠠᠯᠲᠠᠮᠠᠯᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨᠲ ᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭ᠂ ᠮᠥᠰᠦᠲᠦ᠂ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠲᠦ᠂ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ᠂ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ᠃ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ᠃ ᠢᠷᠪᠢᠰ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ 《ᠠᠯᠮᠠᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ》 ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠠᠭᠤᠢ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠵᠡᠰ᠂ ᠭᠢᠨᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠭᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠷ᠂ ᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠱᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ:

ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠬᠢᠷ ᠡᠪᠦᠯ ᠲᠡᠢ᠃

•           1 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ -25-30 ᠣᠰ

•           7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ +25+30 ᠣᠰ

•           ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤ 4-9 ᠮ/ᠰ

•           ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 81.3 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ

ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 1001,3 ᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ 425,3 ᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ , ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠩ ᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠮᠥᠰᠦᠲᠦ᠂ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ 33,64 ᠮ3ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ 1752 ᠭᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠰᠦ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠢᠯᠣᠢ᠂  ᠴᠢᠴᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠵᠢᠮᠡᠰ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠠᠷᠴᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠩᠰᠡᠮᠪᠡᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠢᠩᠲᠤ᠂ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ  ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠬᠣᠨᠢ᠂ ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠪᠢᠰ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠯᠣᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ

ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ: ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠪᠤᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠢᠨᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠮᠧᠱᠧᠯ ᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ 《ᠺᠡ ᠦᠭᠧᠨ ᠬᠣᠷᠠ》 ᠍ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ 200 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠦᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ 1 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 4 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ 5 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. 1.0 1.1 1.2 ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ-2012 ᠣᠨ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ