ᠪᠣᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠣᠺᠰ ᠨᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠶᠤᠮ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠣᠺᠰ&oldid=389620》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ