ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Borjigin
ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ
ᠤᠯᠤᠰ Mongol Empire, Northern Yuan dynasty, Mongolia, China (Inner Mongolia and Xinjiang)
ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ca. 900 AD
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ
ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Deposition 1635–
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
Cadet branches Before Genghis Khan: Khiyan, Tayichigud, Jurkhin; after Genghis Khan: Khiyad-Borjigin, Jochids, Khorchin-Borjigins, Girays, Sheybanids, Khoshut

ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠲᠥᠷᠥᠭᠦᠯᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠥᠷᠥᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠰᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠍ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠲᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 11 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠳᠣᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠢ ᠠᠯᠤᠩᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 3 ᠬᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠯᠢ ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠥᠷᠲᠥᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠳᠤ ᠬᠢᠶᠠᠳ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠨᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠭᠤᠳ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠪ᠂ ᠰᠤᠮᠢᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ》᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ 720᠂ 2003᠂ ISBN 99929-5-552-X

ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ 3 ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠣᠲᠴᠢᠭᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠢ "ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠮᠥᠬᠥᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 20 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1.ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ————————————ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ
2.ᠪᠠᠲᠠᠴᠢᠬᠠᠨ'
3.ᠲᠠᠮᠠᠴᠠ
4.ᠬᠣᠷᠢᠴᠠᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ
5.ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ
6.ᠰᠠᠯᠢ ᠬᠠᠴᠠᠭᠤ
7.ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠦᠨ
8.ᠰᠢᠨᠡᠰᠥᠴᠢ
9.ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ
10.ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠳᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ————————————ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ
11.ᠲᠣᠷᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ————————————ᠪᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ
_____↓__________
↓ ↓
12.ᠳᠤᠸᠠ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠳᠣᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ—————————————ᠠᠯᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ
_______________↓_________________________________________________
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠦᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨᠦᠲᠡᠢ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢ ᠪᠤᠬᠠᠲᠤ ᠰᠠᠯᠵᠢ 13.ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ(ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ)
_______________________________|
↓
14.ᠪᠠᠷᠢᠮ ᠰᠢᠷᠠᠲᠤ ᠬᠠᠪᠢᠴ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ15.ᠮᠡᠨᠡᠨᠲᠤᠳᠤᠨ
______________________________↓____________________________________________________________
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
| ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠬᠠᠴᠠᠭᠤ ᠬᠠᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 
|
|
↓
16.ᠬᠠᠴᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ——————————ᠨᠠᠮᠤᠯᠤᠩ
|_____________________________________
↓
17.ᠬᠠᠶᠢᠳᠤ
__________________↓_________________________________________
↓ ↓ ↓ 
18.ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠣᠣᠷ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠴᠠᠷᠬᠠᠢ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠤᠵᠢᠨ ᠣᠷᠣᠲᠠᠭᠠᠢ
↓ ↓
19.ᠲᠤᠪᠢᠨᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠩᠭᠦᠨ ᠪᠦᠯᠢᠭᠡ
______↓___________ |
↓ ↓ |
20.ᠬᠠᠪᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠰᠡᠮᠡᠰᠡᠴᠦᠯᠡ |
| ↓ |
| ᠪᠦᠯᠲᠡᠴᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ↓
| 21.ᠠᠮᠪᠠᠭᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
______________↓_______________________________________________________________________________________________
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ᠥᠬᠢᠨᠪᠠᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠮᠣᠩᠬᠣᠷ | ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠶᠢᠨ ᠣᠲᠴᠢᠩᠭᠢᠨ
↓ | ↓ | ↓
ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠵᠦᠷᠬᠢ | ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠥᠬᠡ | ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠡᠷᠡᠩ
_____↓_____ | |
↓ ↓ | ↓
22.ᠰᠡᠴᠢ ᠪᠡᠬᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠤ | ᠬᠣᠲᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ
| _______↓________________________
__________________↓____________________ ↓ ↓ ↓
↓ ↓ ↓ | ᠵᠥᠴᠢ ᠬᠢᠷᠮᠠᠦ᠋ ᠠᠯᠲᠠᠨ
ᠮᠡᠩᠭᠡᠲᠦ ᠨᠢᠭᠦᠨ 
 ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠣᠲᠴᠢᠭᠢᠨ |
↓
ᠥᠦᠯᠡᠨ————————————23.ᠶᠡᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ——————————————————ᠰᠣᠴᠢᠭᠢᠯ
______________________↓____________________________ _____↓____
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
| ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠬᠠᠴᠢᠭᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠲᠡᠮᠦᠯᠡᠨ ᠪᠡᠭᠲᠡᠷ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ
|___________________________________________________ 
↓
24.ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ————————————ᠪᠥᠷᠲᠡ ᠦᠵᠢᠨ
(1162-1189-1227) 
____________________________________↓_________________________________
↓ ↓ | ↓
ᠵᠦᠴᠢ(1183-1227) ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ(1185-1242) | ᠲᠤᠯᠤᠢ(1193-1232) 
↓ ↓ | |
- ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠠᠨ - ᠮᠡᠩᠭᠡᠲᠦ | |
- ᠪᠡᠷᠬᠡ - ᠪᠦᠷᠢ | | 
- ᠲᠠᠩᠭᠤᠲᠠ - ᠮᠣᠴᠢ | |
- ᠴᠣᠪᠠᠢ - ᠶᠢᠰᠦᠨᠢᠮᠥᠶᠢᠩᠬᠡ | |
- ᠬᠣᠩᠬᠣ-ᠣᠴᠢᠷ - ᠪᠠᠶᠠᠳᠠᠷ | |
- ᠪᠡᠷᠬᠡ-ᠣᠴᠢᠷ - ᠰᠢᠮᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ↓ |
ᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ(1186-1229-1241) |
_____________________________________↓______ |
↓ ↓ ↓ ↓ |
ᠭᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠳᠣᠨ ᠬᠥᠳᠡᠩ ᠬᠦᠴᠦᠭᠦ |
(1206-1246-1248) ________________________________________|
________________________________↓_________________
↓ ↓ | ↓ ↓
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠭᠦ ᠬᠠᠨ | ᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠦᠪᠡᠬᠦ
(1208-1251-1258) |
↓
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ(1216-1260-1294)
______________________↓________________________
↓ ↓ ↓ ↓

 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠮ ᠨᠣᠮᠤᠭᠤᠨ

______________________↓___________________
↓ ↓ ↓
ᠭᠠᠮᠠᠯ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠪᠠᠯ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ(1265-1294-1307)
| ___________↓________________
| ↓ |
| ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ | 
| (1265-1294-1307) ↓
↓ | ᠠᠶᠤᠤᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ
ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ | (1285-1312-1320)
(1285-1312-1320) | _____________↓_________
| ↓ |
| ᠰᠢᠳᠡᠪᠡᠯᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
| (1303-1321-1324) ↓
| ᠠᠰᠢᠳᠬᠡᠪ ᠬᠠᠭᠠᠨ 
____________↓____________ (1328 ᠤᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ) 
↓ |
ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
(1328-1329) ↓
| ᠲᠥᠪᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
| (1303-1328-1332)
_____________↓__________________________
↓ | 
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ↓
(1325-1332-1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠲᠣᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
(1320-1333-1370)
_______________↓___________________
↓ |
ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
(1370-1378) ↓
Tᠥᠭᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ
(1342-1378-1388)
__________________________________________↓___________
↓ | ↓
ᠡᠩᠬᠡᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ | ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠴᠠᠭ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ
(1359-1389-1392) ↓ |
ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
(1361-1393-1399) |
_______________________↓__________ |
↓ | |
ᠭᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ↓ |
(1377-1400-1402) ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
(1378-1408-1411) |
↓ |
ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
(1395-1411-1415) |
__________________________________↓
↓
ᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ
(1400-1426-1438)
_______________________↓_____________________
↓ | |
ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ↓ |
(1424-1439-1452) ᠠᠭᠸᠠᠷᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
| (1453-1452 ᠍ ᠮᠥᠨ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ↓
| | ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ
__________↓________ | (1426-1463-1467)
| ↓ |
↓ ᠮᠠᠾᠠᠭᠦᠷᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ |
ᠮᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ (1446-1455-1456) |
(1437-1456-1462) ↓
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠴᠠᠭ ᠬᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ
↓
ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨᠦᠩ—————————————ᠰᠢᠬᠢᠷᠡ ᠲᠠᠶᠢᠬᠤ
↓
ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ
(1464-1470-1517)
____________________________________________↓_________________________________________________________________
↓ ↓ | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ᠲᠥᠷᠦᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰᠪᠣᠯᠥᠳ | ᠠᠷᠰᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠸᠴᠢᠷᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠴᠢᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠪᠰᠠᠨᠵᠢᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ-ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠭᠡᠷᠰᠡᠩ
| ↓ ↓
| ᠪᠠᠷᠰᠪᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ - ᠠᠱᠠᠬᠠᠢ
| (1488-1517-1519) - ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ
| ↓ - ᠣᠨᠣᠬᠤᠢ
| - ᠭᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠢᠨᠦᠩ - ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯ
| - ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ - ᠳᠠᠷᠢ
| - ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠠᠨ - ᠳᠠᠯᠤᠳᠠᠨ 
| - ᠯᠠᠪᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ - ᠰᠠᠮᠤ
↓________________________________________________________
↓
ᠪᠣᠳᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ(1498-1520-1547)
______________________↓_________________________________
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ᠳᠠᠷᠠᠶᠢᠰᠦᠨ ᠭᠦᠳᠦᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠥᠬᠥᠴᠢ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠤᠮᠠᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠢ
(1520-1548-1557)
________________________↓_________________________
↓ ↓ ↓ ↓
ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠵᠢᠲᠤ ᠦᠢᠵᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠽᠤᠨ
(1539-1558-1592)
|_________________________________________
↓
ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ(1555-1593-1603)
_____________↓___________
↓ ↓
ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ
↓ 
ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ(1592-1603-1634)

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ