ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠷᠧᠳ ᠰᠣᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠧᠨᠸᠧᠢ ᠫᠠᠷᠺ

ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠷᠧᠳ ᠰᠣᠺᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Boston Red Sox) ᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠯᠢᠭ (Major League Baseball) ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠰᠠᠴᠢᠰᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ