ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Boston Celtics) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠰᠠᠴᠢᠰᠧᠲ᠋ᠰ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠭ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠪᠠᠰᠺᠧᠲ᠋ᠪᠠᠯᠯ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠨᠧᠷᠰ ЛЛС᠃ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ НЛЛ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠪᠯᠠᠢᠽᠧᠷᠰ᠂ НХЛ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠨᠽ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ТД ᠭᠠᠷᠳᠧᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠨᠢ 17 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ 16 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1957-1969 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ᠂ 13 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 8 ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠮᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠧᠨᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠡᠯᠲᠡᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ