ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ
ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠳ, ᠬᠡᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠳᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1874 ᠣᠨ (Christ Church FC)
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠷᠢᠪᠣᠺ᠂ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 28 723[1])
ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠳᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰ
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠹᠢᠯ ᠭᠠᠷᠲ᠋ᠰᠠᠢ ᠳᠤ[2]
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ
ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ
ᠯᠢᠭ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ
2009–10 ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ᠂ 14 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Bolton Wanderers Football Club) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠶᠤᠮ᠃[3] 2001 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ «ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ» ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ 12 ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠡ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠨᠢ 1874 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ ᠴᠶᠠᠷᠴᠢ ФК» ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1877 ᠣᠨ ᠳᠤ «Bolton Wanderers Football Club» ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 1881-82 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ «ᠢᠭᠯᠢ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ 5-5 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠯᠺᠪᠧᠷᠨ ᠷᠣᠤᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ 6-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ 1882-83 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠪᠤᠲᠠᠯ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 6-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ «ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦ᠋ᠯ ᠷᠡᠮᠪᠯᠧᠷᠰ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 3-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢᠥᠭᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠬᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

1883-84 ᠣᠨ ᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 9-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ «ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠴᠢ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 3-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ «ᠢᠷᠸᠧᠯ ᠰᠫᠷᠢᠨ ᠢ» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 8-1 ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠨᠣᠲ ᠲᠤᠰ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1886-87 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠰᠠᠦ᠋ᠲ ᠱᠣᠷᠣ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 5-3 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠫᠣᠷ ᠲᠤ ᠸᠧᠢᠯ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 2-3 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠳᠠᠷᠪᠢᠨ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ 4-3 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

1888 ᠣᠨ ᠳᠤ 12 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 6 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 5 ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[4]

1889-90 ᠣᠨ ᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠯᠢᠰᠪᠧᠷᠨ ᠳ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠯᠯᠧᠷᠢ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 10-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 13-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ «ᠫᠷᠧᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠨᠣᠷᠲ ᠡᠨᠳᠡ» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 2-3 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ «ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ 2-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1893-94 ᠣᠨ ᠤ АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ «ᠰᠮᠠᠯ ᠬᠢᠲᠦ ФК»(ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ), ᠨᠦᠶᠢᠺᠠᠰᠯ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ «ᠱᠧᠹᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠡᠩᠰᠳᠧᠢ» ᠍ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠴᠢ 2-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ «ᠨᠣᠲ ᠲᠤᠰ ᠺᠠᠤᠨᠲᠢ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠤ 4-1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ 1889-2008 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠃

1895-96 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ «ᠪᠧᠷᠢ ФК» ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ 2-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 1900 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃

20 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«Reebok» ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ᠃

1997 ᠣᠨ ᠳᠤ 102 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ «ᠪᠦᠷᠨᠳᠧᠨ ᠫᠠᠷᠺ» ᠍ ᠪᠠᠨ «ᠷᠢᠪᠣᠺ» (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Reebok stadium) ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 1997 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠵᠦ 0-0 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳᠲᠠᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ 2004-05 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠯᠢᠭᠢ ᠳᠦ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ УЕФА ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠢ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠭᠠᠷᠢ ᠮᠸᠭᠴᠠᠨ ᠰᠢᠪ ᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠡᠯᠮᠠᠨᠳᠧᠷ ᠢ 8.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃[5][6]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠯᠲᠠᠨ ᠤᠣᠨᠳᠧᠷᠧᠷᠰ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ.

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
1 ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ GK ᠠᠳᠠᠮ ᠪᠤᠭᠳᠠᠨ
2 ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲ DF ᠭᠷᠧᠲ᠋ᠠᠷ ᠰᠲ᠋ᠧᠢᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
3 ᠲᠷᠢᠬᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠠ ᠲᠣᠪᠠᠭᠣ DF ᠵᠧᠢ ᠯᠯᠣᠶᠢᠳ ᠰᠠᠮᠤᠥᠯ
4 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠫᠣᠯ ᠷᠣᠪᠢᠩᠰᠠᠨ
5 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠭᠡᠷᠢ ᠺᠡᠭᠢᠯ
6 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠹᠠᠪᠷᠢᠰ ᠮᠢᠮᠪᠠ
7 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠮᠡᠲᠦᠲᠶᠤ ᠲᠡᠶᠢᠯᠣᠷ
8 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ MF ᠰᠲ᠋ᠶᠤᠸᠠᠷᠲ ᠬᠣᠯᠠᠳᠧᠨ
9 ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ FW ᠢᠣᠬᠣᠨ ᠡᠯᠮᠠᠨᠳᠧᠷ
10 ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ MF ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨ ᠫᠧᠲ᠋ᠷᠣᠪ
11 ᠶᠠᠮᠠᠶᠢᠺ MF ᠷᠢᠺᠠᠷᠳᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨᠧᠷ
12 ᠠᠩᠭᠯᠢ DF ᠵᠢᠲᠡ ᠨᠠᠢ ᠳᠤ
13 ᠠᠩᠭᠯᠢ GK ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠯᠧᠢᠲ᠋ᠣᠨ
14 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠺᠧᠸᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ)
15 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠮᠦᠰᠲ᠋ᠠᠫᠠ ᠷᠢᠭᠠ
16 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠮᠠᠷᠺ ᠳᠡᠪᠢᠰ
ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
17 ᠺᠦᠷᠦᠠᠴᠢᠶ ᠠ FW ᠢᠸᠠᠩ ᠺᠯᠠᠰᠠᠨᠢᠴ
18 ᠤᠥᠯᠰ DF ᠰᠡᠮ ᠷᠢᠺᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠰ
19 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠭᠡᠪᠢᠨ ᠮᠠᠺᠺᠦᠨ
20 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠷᠣᠪᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠯᠧᠺ
21 ᠢᠰᠷᠸᠯ MF ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠺᠣᠧᠩ
22 ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ GK ᠶᠦ᠋ᠰᠰᠢ ᠶᠠᠰᠺᠧᠯᠶᠢᠨᠧᠨ
23 ᠠᠩᠭᠯᠢ MF ᠱᠣᠩ ᠳᠡᠪᠢᠰ
24 ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠ DF ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠰᠢᠲᠦᠲᠤ
25 ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ DF ᠮᠠᠷᠺᠣᠰ ᠠᠯᠠᠨᠰᠠ
27 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ MF ᠯᠢ ᠴᠤᠩ ᠶᠣᠩ
28 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ MF ᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠣ'ᠪᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ
31 ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ DF ᠡᠨᠳᠢ ᠣ'ᠪᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ
33 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠳᠡᠩᠨᠢ ᠸᠠᠷ ᠲᠤ
35 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠲᠣᠫᠧ ᠣᠪᠠᠳᠧᠢ
40 ᠠᠩᠭᠯᠢ FW ᠲᠣᠮᠣ ᠢᠭᠢᠪᠡᠰ

ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ: ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ Federation Internationale de Football Association ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
26 ᠣᠮᠠᠨ GK ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠠ-ᠬᠠᠪᠰᠢ (ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠡᠴᠡ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ)[7]

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠨᠢᠺᠣᠯᠶᠠ ᠠᠨᠧᠯᠺᠠ (2006-2008)
 • ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲᠭᠦᠶᠢᠨᠢ ᠪᠧᠺᠭᠰᠠᠭᠰᠠᠨ (1995–2003)
 • ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠬᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠣᠷᠣᠭᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ (2005-2006)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠦᠽ (1955-1964)
 • ᠤᠥᠯᠰᠲ ᠲᠦ ᠸᠢᠽᠠᠷ ᠲᠤ (1910–1931)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠷᠣᠢ ᠭᠷᠪᠽ (1965-1980)
 • ᠠᠶᠠᠰᠯᠠᠨᠲᠡᠢ ᠳᠤᠷ ᠭᠤᠳᠶᠣᠨᠰᠧᠨ (1998–2000)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠵᠤᠯᠢᠨ ᠳᠠᠷᠪᠢ (1986–1993)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠵᠧᠺ (1920–1928)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠶᠦᠷᠢ ᠵᠣᠷᠺᠠᠧᠹᠹ (2002–2004)
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠳᠧᠯ (2004-2005)
 • ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠺᠯᠠᠦ᠋ᠰ ᠢᠧᠨᠰᠧᠨ (1998–2000)
 • ?ᠹᠧᠷᠨᠠᠨᠳᠣ ᠢᠧᠷᠷᠣ (?)
 • ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠢᠸᠠᠩ ᠺᠠᠮᠫᠣ (2002–2008)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠷᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳ ᠲᠤ (1980–1982)
 • ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠣᠦ᠋ᠡᠨ ᠺᠣᠶᠢᠯ (1993–1995)
 • ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠵᠢᠮ ᠺᠧᠰᠰᠢᠳᠢ (1889–1898)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠨᠠᠲ ᠯᠣᠹᠳᠬᠠᠦ᠋ᠰ (1946–1960)
 • ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲᠵᠧᠢ=ᠰᠠᠨ ᠮᠠᠺᠠᠲᠠᠷ (1992–1995)
 • ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠵᠣᠩ ᠮᠠᠺᠬᠢᠩᠯᠢ (1992–1997)
 • ᠶᠠᠫᠣᠨᠬᠢᠳᠧᠲ᠋ᠣᠰᠢ ᠨᠠᠺᠠᠲ᠋ᠠ (2005-2006)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠪᠷᠦᠨᠠ ᠨ’ᠭᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ (2001–2006)
 • ᠨᠢᠭᠧᠷᠢᠢ ᠠᠵᠧᠢ-ᠵᠧᠢ ᠣᠺᠣᠽᠠ (2002–2006)
 • ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲᠮᠢᠺᠰᠤ ᠫᠠᠲ᠋ᠧᠯ ᠤᠨᠧᠨ (1994–1997)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠷᠡᠢ ᠫᠷᠷᠢ (1953-1960)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠷᠢᠳᠢ (1974–1982)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠷᠢᠺᠺᠧᠲ᠋ᠰ (2000–2003)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠵᠣᠩ ᠷᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ (1966-1978)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠵᠣ ᠰᠮᠢᠲ (1908–1927)
 • ᠤᠥᠯᠰᠭᠠᠷᠢ ᠰᠫᠢᠳ᠋ (2004–2008)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠯᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠪᠪᠽ (1990–1996)
 • ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠰᠲᠢᠭ ᠲᠶᠹᠲ᠋ᠢᠩ (2002-2003)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠰᠲ᠋ᠢᠸ ᠲᠣᠮᠫᠠᠭᠰᠠᠨ (1982-1991)
 • ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠡᠨᠳᠢ ᠤᠣᠺᠧᠷ (1992–1994)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠷᠦᠨᠺ ᠤᠷᠲ᠋ᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ (1977-1979)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠯᠧᠺ ᠹᠢᠨᠨᠢ (1922-1937)
 • ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺᠫᠧᠷ ᠹᠷᠠᠨᠳᠰᠧᠨ (1996–1999)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠷᠡᠩᠰᠢᠰ ᠯᠢ (1959-1967)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠷᠣᠢ ᠬᠠᠷᠲᠤᠯ (1951-1966)
 • ?ᠠᠵᠠ ᠬᠠᠷᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤ (?)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠳ᠋ᠳᠢ ᠬᠣᠫᠬᠢᠩᠰᠠᠨ (1952–1970)
 • ᠠᠩᠭᠯᠢᠫᠢᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠨ (1995)
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠰᠧᠪᠠᠰᠲ᠋ᠠᠶᠠᠩ ᠫᠶᠣᠭᠷᠧᠨ᠋ᠦᠶ᠎ᠡ(2009)

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • АХХ ᠍ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1923, 1926, 1929, 1958
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1894, 1904, 1953
  • ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ: 1889, 1896, 1915, 1935, 1946, 2000
 • ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1995, 2004
  • ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ: 1977, 2000
 • АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1958
 • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ/ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1908–09, 1977–78, 1996–97
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1899–1900, 1904–05, 1910–11, 1934–35
  • ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1995, 2001
  • ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1999
  • ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ: 2000
 • ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ/ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1972–73
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1992–93
  • ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1991
  • ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ: 1990
 • ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ
  • ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 1989
  • ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 1986
ᠪᠤᠰᠤᠳ
 • Football League War Cup Winners (1) – 1945
 • Football League War Cup North Winners (1) – 1945
 • FA Premier League Asia Trophy Winners (1) – 2005
 • Peace Cup Runners up (1) – 2007
 • Lancashire Cup Winners (11) – 1886, 1891, 1912, 1922, 1925, 1927, 1932, 1934, 1948, 1988, 1990
 • Central League Champions – 1955, 1995
 • Premier Reserve League North Champions – 2007

ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • 1874–1980: ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 • 1980–1981: Knight Security.
 • 1981–1982: Bolton Evening News.
 • 1982–1983: TSB (Trustee Savings Bank).
 • 1983–1986: HB Electronics.
 • 1986–1990: Normid Superstore.
 • 1990–2009: Reebok.[8][9]
 • 2009–: 188BET.[10][11]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. BWFC – About:World Soccer Profileᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Failed verification
 2. Hayes, Dean. (8 July 2009). Bolton Wanderers Miscellany, 1st edition, Brighton: Pitch Publishing. ISBN 978-1-9054112-1-4. 
 3. To check the club's full postal address, go to Royal Mail address finder and type: BL6 6JW. Retrieved 7 November 2009.
 4. In the Beginning – 1800s. Bolton Wanderers official website. 24 June 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Profiles. Bolton Wanderers F.C.. 18 May 2007 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Profiles. FootballSquads. 1 August 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. "Wigan sign keeper Ali Al Habsi on loan", BBC Sport, 15 July 2010. 15 July 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 8. Bolton Wanderers Sign Multi-Million Pound Sponsorship Deal – Bolton Wanderers official website. Retrieved on 25 October 2007.
 9. Wanderers tie up new Reebok deal. The Bolton News, 2 July 2007.
 10. 188bet announce sponsorship deal with Bolton Wanderers
 11. club announce 188bet as new shirt sponsor

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ