ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌6) 1. ᠯᠤᠤᠭᠠᠷ
2. ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
3. ᠠᠯᠲᠠᠢ
4. ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
5. ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ
6. ᠬᠣᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3983 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,954 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64050
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ᠂ ↗ ᠨᠠᠷᠢᠨᠲᠡᠯ
ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ᠂ → ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ᠂ ↓ ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ᠂ ↘ ᠪᠣᠭᠳᠠ

ᠪᠣᠭᠳᠠ (ᠪᠣᠭᠳᠠ) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 700 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠴᠠ 130 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃

ᠠᠤᠯᠠᠯᠠᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ