ᠪᠣᠪ ᠺᠣᠦᠽᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠵᠣᠽᠧᠹ «ᠪᠣᠪ» ᠺᠣᠦᠽᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Robert Joseph "Bob" Cousy, 1928 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠢᠣᠷᠺᠸᠢᠯ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ» (1950-63) ᠪᠣᠯᠤᠨ «ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ» (1969-70) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ (1957, 1959-63), 1956/1957 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ 12 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ (1952-61 — I ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ᠂ 1962, 1963 — II ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ), 13 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ 1971 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠫᠣᠯ ᠠᠷᠢᠽᠢᠨᠪᠢᠯ ᠱᠧᠷᠮᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ 1950 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠣᠦᠽᠢ ᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 1953-1960 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ 1970 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠷᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠯᠠ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢ» (1963—1969) ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ «ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ» (1969—1973) ᠴᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

'ᠮᠢᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠᠰᠺᠧᠲ᠋ᠪᠣᠯ', 'ᠺᠦ᠋ᠽ' ᠬᠣᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠺᠣᠦᠽᠢ 'NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ 25, 35, 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ 'ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯ ᠳᠦ' ᠪᠠᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ