ᠪᠣᠪ ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠯᠢ «ᠪᠣᠪ» ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Robert E. Lee "Bob" Pettit, 1932 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠯᠤᠢᠽᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠣᠨ ᠷᠤᠵᠤ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ/ᠰᠧᠨᠲ-ᠯᠤᠢᠰ ᠬᠦᠶᠢᠺᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 1954-1965 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1958 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ᠂ 1956 ᠪᠣᠯᠤᠨ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ MVP ᠍ ᠪᠡᠷNBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (19551964 — I, 1965 — II), NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠣᠨ ᠳᠤ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠤ 12,849 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ 16.2 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠧᠮᠪᠧᠷᠯᠧᠨᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ