ᠪᠣᠩ ᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠍ ᠢ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠷ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠦᠦᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 270 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠸᠧᠺᠰᠧᠯ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ 3-40 ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠬᠦ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠲᠡᠢ᠃

ᠪᠦᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠣᠩ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠬᠦᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠣᠩ ᠳᠤ&oldid=357621》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ