ᠪᠢᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠢᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ
ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ 35°20′N 136°10′E / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 35°20′N 136°10′E / 表达式错误:未预料的<操作符 表达式错误:未预料的<操作符 / 表达式错误:未预料的<操作符; 表达式错误:未预料的<操作符
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠭᠤᠬᠤ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠭᠣᠷᠭᠢ
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠡᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯ
ᠤᠰᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 3174 км²
ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Designation list

ᠤᠷᠲᠤ 63.49 km
ᠥᠷᠭᠡᠨ 22.8 km
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 670.4 км²
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭ 103.58 ᠮ
ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 27.5 ᠺᠮ³
ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ 5.5 ᠵᠢᠯ
ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ1 235.2 km
ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 85.6 ᠮ
ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ 3
ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠢᠺᠦᠨ᠎ᠡᠣᠴᠦᠨᠠᠭᠠᠬᠠᠮ᠎ᠠᠲᠠᠺᠠᠰᠢᠮᠠ
1 ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ.

ᠪᠢᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ (琵琶湖, Biwa-ko?, ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠯ "ᠪᠢᠸᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ") ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺᠢᠣᠲ᠋ᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠎ ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ