ᠪᠢᠯ ᠱᠧᠷᠮᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠤᠤᠯᠲᠠᠨ «ᠪᠢᠯ» ᠱᠧᠷᠮᠠᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ William Walton "Bill" Sharman; 1926 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, ᠲᠸᠺᠰᠰ᠂ ᠠᠪᠢᠯᠢᠨ — 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25, ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ᠂ ᠷᠧᠳᠣᠨᠳᠣ-ᠪᠡᠴᠢᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ᠂ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ (ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 4, ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: 1, ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ: 5) ᠰᠢᠳᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ «ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ» ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠤᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠧᠮᠪᠧᠷᠯᠧᠨᠵᠧᠷᠷᠢ ᠤᠧᠰᠲ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠢ «ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ» NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 33 ᠬᠣᠵᠢᠯ᠂ 69:13 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠢᠯ ᠱᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ (1972).

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠢᠯ_ᠱᠧᠷᠮᠠᠨ&oldid=420120》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ