ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠺᠠᠨᠠᠩᠭᠧᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠵᠣᠩ «ᠪᠢᠯᠯᠢ» ᠺᠠᠨᠠᠩᠭᠧᠮ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ William John "Billy" Cunningham; 1943 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3, ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺᠪᠰᠺᠯᠢᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠳᠤ» 1965 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ №5 ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ 24.8 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 12.8 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ (1967), 65:17 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ (1983) ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ» ᠺᠠᠨᠠᠩᠭᠧᠮ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 1978-1985 ᠣᠨ ᠳᠤ 454 ᠬᠣᠵᠢᠵᠤ᠂ 196 ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠮ᠎ᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ