ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠵᠢᠩ ᠺᠢᠨ ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠵᠢᠩ ᠺᠢᠨ ᠢ
Billie Jean King by David Shankbone.jpg
ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1943 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1943-11-22) (75 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢᠯᠣᠩ-ᠪᠡᠴᠢᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ 164 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ 1968
ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 1983
ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ US$1,966,487[1]
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ 1987 (ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ)
ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ 695–155 (ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ)[1]
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 129 (ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 84 ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠦ)
ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ 1 (1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1974)
ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1968)
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1972)
ᠸᠢᠩᠪᠯᠳᠤᠨ (1966, 1967, 1968, 1972, 1973, 1975)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1967, 1971, 1972, 1974)
ᠬᠣᠣᠰ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ 87–37 (ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ)[1]
ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠱ (1965, 1969)
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1972)
ᠸᠢᠩᠪᠯᠳᠤᠨ (1961, 1962, 1965, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1979)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1964, 1967, 1974, 1978, 1980)
ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠣᠰ
ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ n/a
ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 11
ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1968)
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1967, 1970)
ᠸᠢᠩᠪᠯᠳᠤᠨ (1967, 1971, 1973, 1974)
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡᠲᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (1967, 1971, 1973, 1976)
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29.

ᠪᠢᠯᠯᠢ ᠵᠢᠩ ᠺᠢᠨ ᠢ (ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠮᠣᠹᠹᠢᠲᠦ ᠳᠦ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Billie Jean King, née Moffitt; 1943 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠣᠩ-ᠪᠡᠴᠢᠨᠡᠳ᠋ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ 12, ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ 16, ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠣᠰ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ 11 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠺᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1973 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠩᠪᠯᠳᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠰᠠᠨ ᠪᠣᠪᠪᠢ ᠷᠢᠨ ᠢᠭᠰᠢᠭᠢᠭ "ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ" ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ[2]

ᠺᠢᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰᠡᠶᠢᠭ (ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠯᠦᠷᠧᠨᠰ ᠺᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ) ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 Women's Tennis Association biography of Billie Jean King
  2. Billie Jean Won for All Women. 2007-02-15 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ