ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠸᠢᠷᠦᠰᠨᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠴᠢᠳ᠋ᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠸᠧᠨᠼᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠺᠣᠨᠸᠧᠨᠼᠣᠣᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ