ᠪᠡᠶᠢᠰᠪᠣᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠢᠺᠠᠭᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠸᠷᠢᠭᠯᠢ ᠹᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ

ᠪᠡᠶᠢᠰᠪᠣᠯ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Baseball, ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ) ᠨᠢ ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠤᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠃ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠣᠬᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ 30 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠷᠣᠮᠪ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ 4 ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠳ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠦᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠪᠡᠶᠢᠰᠪᠣᠯ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ