ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ</td> <td>ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ</td> <td class="adr">+57 10</td> </tr> <tr class="mergedrow"> <td>ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ</td> <td class="adr">100000 — 102600</td> </tr> <tr class="mergedrow"> <td>ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ</td> <td>京A, C, E, F, H
京B (ᠬᠥᠯᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ)
京G (ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ)
京O (ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ)</td> </tr> <tr class="mergedtoprow"> <td>ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ</td> <td>beijing.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)</td> </tr> </table>
ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠲᠥᠪ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ (18) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 16 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 2 ᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 16,808 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳ 43.5 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 17,311,896 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 1182 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 96% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 4% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
1153 ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠦᠨᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ
1267 ᠤᠨ  ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠶᠢᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ
1368 ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠶᠢᠫᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
1403 ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ
1928 ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠫᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
1949 ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠬᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ
 ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣ ᠵᠢᠩᠯᠠᠨ
ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠠᠨᠱᠤᠨᠢ</th>
ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ
 ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ
ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠦ
ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢ
ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠢᠡᠷ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠡᠢ
ᠴᠢᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠷᠤᠭᠤ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ, ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 北京 - Běijīng, «ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ/ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ» — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ; ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥᠰᠤᠶᠤᠯᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ;[1] ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠦ (ᠮᠤᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ) ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠣᠭᠴᠣᠮ ᠥᠰᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ 1953 ᠤᠨ ᠳᠤ 2.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ 1982 ᠤᠨ ᠳᠤ 9.2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ᠂ 2000 ᠤᠨ ᠳᠤ 13.6 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 19.6 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[2] ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 1. ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Beijing, ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠧᠢᠵің, ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 베이징 be-i-jing ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨᠢᠭᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ 北京 ᠍ ᠢ ᠫᠢᠨᠢ ᠢᠨᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭ (1982 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ) ᠍ ᠪᠠᠷ Běijīng («ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ») ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 北 běi - «ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ»᠂ 京 jīng - «ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ» ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 2. ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Pékin, ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠫᠧᠺᠢᠨ, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Peking ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ 北京 ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ (1912 ᠤᠨ) ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠣᠴᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠃ 938 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 南京 ᠨᠠᠨᠢ ᠵᠢᠩ «ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ»᠂ 1122 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠥᠭᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 燕山 ᠶᠠᠨᠢ ᠱᠠᠩ, 1153 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 中都 ᠵᠦᠨᠳᠦ «ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ»᠂ 1271 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 大都 ᠳᠠ ᠳᠤ «ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ/ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ» (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠶᠢᠳᠤ[3]). ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠮᠠᠷᠺᠣ ᠫᠣᠯᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ Cambuluc (ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ «ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ») ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠴᠥᠮ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠯᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃ 1368 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ 北平 ᠪᠡᠢ ᠫᠧᠩ «ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ»᠂ 1403 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ 1928 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠫᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠴᠦᠰᠲᠦᠭᠡ 1949 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠢᠨ᠂ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤᠴᠢᠨᠢᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠠᠣᠴᠡᠩᠳᠡ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨᠫᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ 8 ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 2011 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ-ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ᠂ 2008 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ-ᠲᠢᠨᠢᠵᠢᠨ ᠍ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ 40 ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[4] 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠥᠪ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ (1959 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ 173, ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ (1996 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ) 232 ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ (2008 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ) 163 ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1909 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ 2009 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠨ 22 ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠷᠤ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠣᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠣᠷᠣᠰᠸᠢᠶᠧᠲ᠋ᠨᠠᠮᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠷᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ/ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010)[5]
ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
(км²)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
(ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ км² ᠍ ᠳᠦ)

ColorBeijingMapNew.png

ᠳᠤᠨᠴᠢᠨ
ᠱᠢᠴᠧᠨ
1. ᠴᠢᠵᠢᠩᠰᠢᠨᠢ
ᠴᠢᠢᠩ
ᠬᠠᠶᠢᠳᠢᠨᠢ
ᠹᠧᠨ ᠲᠠᠢ
1
ᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠶᠢ ᠪᠤ
ᠹᠠᠩᠰᠢᠨᠢ
ᠲᠤᠨᠵᠢᠤ
ᠰᠢᠨᠢ
ᠴᠢᠩᠫᠠᠨ
ᠳᠠᠰᠢᠨ
ᠫᠧᠩᠬᠤ
ᠮᠠᠨᠢ
ᠶᠠᠩᠴᠢᠨ
ᠬᠤ ᠠᠤᠷᠢᠤ
ᠳᠤᠨᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 东城区 919,000 40.6 22,635
ᠱᠢᠴᠧᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 西城区 1,243,000 46.5 26,731
ᠴᠢᠢᠩ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 朝阳区 3,545,000 470.8 7,530
ᠬᠠᠶᠢᠳᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 海淀区 3,281,000 426.0 7,702
ᠹᠧᠨ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 丰台区 2,112,000 304.2 6,943
ᠴᠢᠵᠢᠩᠰᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 石景山区 616,000 89.8 6,860
ᠲᠤᠨᠵᠢᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 通州区 1,184,000 870.0 1,361
ᠰᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 顺义区 877,000 980.0 895
ᠴᠢᠩᠫᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 昌平区 1,661,000 1,430.0 1,162
ᠳᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 大兴区 1,365,000 1,012.0 1,349
ᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠶᠢ ᠪᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 门头沟区 290,000 1,331.3 218
ᠹᠠᠩᠰᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 房山区 945,000 1,866.7 506
ᠫᠧᠩᠬᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 平谷区 416,000 1,075.0 387
ᠬᠤ ᠠᠤᠷᠢᠤ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ 怀柔区 373,000 2,557.3 146
ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ 密云县 468,000 2,335.6 200
ᠶᠠᠩᠴᠢᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ 延庆县 317,000 1,980.0 160
ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
 •      ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠳᠣ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠭᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
 •      2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
 •      6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
 •      ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ (ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ)

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠲᠧᠯᠧᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠮᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ (2009)

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. "Beijing", The Columbia Encyclopedia (6th ed.), 2008, <http://www.encyclopedia.com/topic/Beijing.aspx>
 2. Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census. National Bureau of Statistics of China.
 3. Denis Twitchett, Herbert Franke, John K. Fairbank, in The Cambridge History of China: Volume 6, Alien Regimes and Border States (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p 454.
 4. (Chinese) "北京市火车站大全" Last Accessed 8 August 2011
 5. 北京市2010年第六次全国人口普查主要数据公报

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ&oldid=476933》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ