ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠤᠷᠤᠶᠧᠸ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Kyrgyzstan.svg ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ (БНХирУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠤᠷᠤᠶᠧᠸ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠᠵᠠᠫᠣᠸᠢᠴ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠤᠷᠤᠶᠧᠸ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 (1985-01-09) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠺᠦ᠋ 2007 60 ᠺᠭ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠥᠱᠺᠧᠺ 2007 60 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠫᠠᠲᠲ᠋ᠠᠶ᠎ᠠ 2009 60 ᠺᠭ
</th></tr>

</table> 60 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ (2007), ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠ (2007), ᠬᠦᠷᠡᠯ (2009) ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠷᠭᠢᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠤᠷᠤᠶᠧᠸ (ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠥᠷ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠽᠠᠷ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠽᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠᠵᠠᠫᠣᠸᠢᠴ ᠪᠠᠽᠠᠷᠭᠤᠷᠤᠶᠧᠸ) 1985 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ ӨЗТ ᠍ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢᠭᠡ᠃