ᠪᠠᠺᠦ᠋

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠰᠢᠷᠸᠠᠨᠱᠠᠾ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ*
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ

Coat of arms of Baku.svg
ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠺᠦ᠋
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷ iv
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ 958
ᠪᠥᠰᠡ** ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠳ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ 2000  (24 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ)
ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ 2003-
* ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃
** ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠢ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠃

ᠪᠠᠺᠦ᠋ (ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ Baki) ᠨᠢ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠣᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠱᠠᠮᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠨ ᠰᠦᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠸᠠᠩᠰᠢᠬᠤ ᠠᠰᠢᠲ᠋ᠠᠨ I ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠺᠦᠶᠢᠭ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠷᠸᠠᠨᠱᠠᠾ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠠᠶᠤᠯᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1501 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠹᠠᠸᠢᠳ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠰᠮᠠᠶᠢᠯ I ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1540 ᠰᠠᠹᠠᠸᠢᠳ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1604 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢ ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠠᠪᠪᠠᠰ I ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 1723 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠪᠠᠺᠦᠶᠢᠭ ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠫᠤᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠤᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠤᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2,092,400 ᠬᠤᠨ (2010 ᠵᠢᠯ).

ᠵᠢᠯ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠵᠠᠨ  % ᠣᠷᠣᠰ  % ᠠᠷᠮᠢᠩ  % ᠢᠪᠡᠷᠡᠢ  % ᠡᠭᠡᠷᠡ  % ᠬᠤᠨ ᠠᠮᠠ
1886[1] 37,530 43.3 21,390 24.7 24,490 28.3 391 0.5 2,810 3.2 86,611
1897[2] 40,341 36 37,399 33.4 19,099 17.1 3,369 3 11,696 10.5 111,904
1926[3] 118,737 26.2 167,373 36.9 76,656 16.9 19,589 4.3 70,978 15.7 453,333
1939[4] 215,482 27.4 343,064 43.6 118,650 15.1 31,050 3.9 79,377 10.1 787,623
1959[5] 211,372 32.9 223,242 34.7 137,111 21.3 24,057 3.7 56,725 8.7 652,507
1970[6] 586,052 46.3 351,090 27.7 207,464 16.4 29,716 2.3 88,193 6.9 1,262,515
1979[7] 530,556 52.4 229,873 22.7 167,226 16.5 22,916 2.3 62,865 6.2 1,013,436
1999[8] 1,574,252 88 119,371 6.7 378 0.02 5,164 0.3 89,689 5 1,788,854
2009[9] 1,848,107 90.3 108,525 5.3 104 0 6,056 0.6 83,023 4.1 2,045,815

ᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡ

ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠠᠫᠱᠧᠷᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠺᠠᠰᠫ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠺ ᠢᠶᠠᠷᠳᠢᠨᠠᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ
ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ:
ᠰᠠᠮᠤᠷᠠ
ᠺᠠᠽᠠᠨᠢ
ᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠦ:
ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ
ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠨᠧᠠᠫᠣᠯᠢ
Brosen windrose.svg ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ:
ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ
ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ
ᠡᠮᠨᠡ: ᠮᠠᠨᠠᠮᠠ

ᠰᠢᠷᠸᠠᠨᠱᠠᠾ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠷᠸᠠᠨᠱᠠᠾ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠲᠤ
Shirvanshah Palace pano01.JPG
ᠰᠢᠷᠸᠠᠨᠱᠠᠾ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠥᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠺᠦ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ᠃ XV ᠵᠠᠭᠤᠨ

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ) ᠰᠣᠪ ᠲᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠴᠧᠰᠺᠢᠬ ᠳᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠣ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢ ᠵᠠᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠰᠺᠣᠭᠣ ᠺᠷᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠢᠰᠪᠯᠧᠴᠡᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠢᠽ ᠫᠣᠰᠧᠮᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠰᠫᠢᠰᠺᠣᠸ 1886 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ᠂ ᠭ᠃ ᠲᠢᠹᠯᠢᠰ᠂ 1893
  2. (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ) ᠫᠧᠷᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠸᠰᠧᠣᠪᠱᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠣᠰᠡᠶᠢᠰᠺᠣᠢ ᠢᠮᠫᠧᠷᠢᠶᠢ 1897 ᠭᠷᠠᠮ᠃ – ᠭ᠃ ᠪᠠᠺᠦ᠋
  3. (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠡᠯᠡ) ᠸᠰᠧᠰᠣᠶᠵᠠᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠫᠧᠷᠧᠫᠢᠰᠢ ᠨᠠᠰᠧᠯᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ 1926 ᠭᠷᠠᠮ ᠳᠤ᠂ ᠲ᠃ 14, ᠵᠠᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ СФСР᠂ ᠭ᠃ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ᠂ 1929
  4. Soviet 1939 census
  5. Soviet 1959 census
  6. Soviet 1970 census
  7. Soviet 1979 census
  8. Ethnic composition of Azerbaijan 1999
  9. Ethnic composition of Azerbaijan 2009

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠪᠠᠺᠦ᠋»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠠᠺᠦ᠋&oldid=404999》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ