ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠷᠢᠪᠥᠯᠢᠰ ᠴᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠴᠣᠩᠬᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠬᠢᠲ᠋ᠧᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠨᠢ 2 ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ:

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ- 1

ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ- ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ: ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠵᠣᠭᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠵᠢᠯᠲᠠᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ.

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ- 2

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠳ- ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ: ᠬᠠᠨ᠎ᠠᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠴᠢᠯᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠨ
  2. ᠴᠣᠩᠬᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠣᠩᠬᠣ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ
  3. ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ
  4. ᠨᠠᠯᠠᠤ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ
  5. ᠬᠠᠨ᠎ᠠ
  6. ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ