ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(3 ᠪᠠᠭ)
1. ᠢᠪᠢᠩ
2. ᠪᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠᠢ
3. ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 2814.54 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2011) 2,874 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 43170
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ᠂ ↑ ᠴᠠᠭᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ↗ ᠬᠤᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ᠂ → ᠰᠠᠩ ᠳᠤ᠂ → ᠣᠷᠬᠣᠨ
ᠣᠷᠬᠣᠨ᠂ ← ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ᠂ ↓ ᠣᠷᠬᠣᠨᠲᠠᠭᠤᠯ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦᠷᠡᠨ (ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ) ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ 48 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ 2 ᠍ ᠷᠲ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ