ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠧᠫᠣ
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠶᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ
ᠪᠧᠷᠯᠢᠨᠢᠢ ᠠᠯᠺᠰᠠᠨᠳᠧᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ

ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶᠢᠴᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰᠡᠶᠢᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠭᠣᠷᠢᠲᠣᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ:

ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ:

ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ: ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ. ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ:

ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ: ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ

ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ: ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ:Energy-plus-house (ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ)

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • Ernst Seidl (Hg.): Lexikon der Bautypen, Stuttgart: Reclam 2006

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ»
Wiktionary
Wiktionary: ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ – ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ&oldid=332686》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ