ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ (ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Mn coa sukhbaatar aymag.png ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
ᠪᠠᠭ (6) ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ᠂ ᠲᠥᠪ᠂
ᠳᠥᠬᠥᠮ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ _____ км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 4,272 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 4,614 ᠬᠦᠮᠦᠨ [2]
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 7,1 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠂ 1000-1200 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠤᠸᠠᠭᠦᠪ ᠢᠶᠡᠨᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠃ ᠣᠷᠣᠯᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠥᠭᠡᠰᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠣᠶᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠥᠭᠥᠷᠢᠭ ᠭᠦᠢᠯᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠥᠬᠥᠮ ᠦᠨ ᠭᠣᠪᠢ᠂ ᠳᠥᠬᠥᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠱᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠣᠷᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠱᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠦᠷ ᠲᠦᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ-ᠤᠷᠲᠤᠠ ᠠᠴᠠ 150 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 600 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨᠱᠠᠩᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ 200 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠷᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 187,5 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ 15 ᠲᠣᠨ ᠨᠣᠣᠯᠣᠭᠤᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠶᠠᠩᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 4, ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠴᠢᠨ 1, ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ 40 ᠰᠢᠬᠠᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ 2 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠯᠳᠠᠨ-ᠣᠰᠣᠷ᠂ ᠮᠣᠯᠣᠮ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠪ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠴᠢᠨ ᠠᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠯᠣᠰᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠥᠷᠦᠵᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ