ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠣᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌5) 1. ᠬᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ
2. ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ
3. ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
4. ᠴᠣᠬᠣᠷ
5. ᠥᠷᠭᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 4662 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,753 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64130
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ᠂ ↗ ᠪᠣᠭᠳᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ → ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ
ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ᠂ ↓ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠡᠰ

ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ (ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠩᠭ᠋ᠣᠪᠢ) — ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ. ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 40 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠺᠮ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠴᠠ 170 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠠ ᠠᠴᠠ 650 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠱᠷᠦ᠋ᠲ ᠪᠤᠢ[1]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 90 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ 700,000 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠭᠤᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 18 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 66 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠣᠢ ᠪᠤᠢ᠃


ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. Legend Tour

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ