ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠨᠢ (1236-1295) ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 1276-1279 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠮᠥᠬᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ