ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (4) 1. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ
2. ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ
3. ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
4. ᠢᠳᠡᠷᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 16891 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,575 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64250
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠠᠨᠢ᠂ ↑ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ↓ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠂ → ᠰᠢᠨᠡᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠥᠨᠳᠥᠷ (ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ