ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 47.200 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ 165 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠬ᠎ᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ km ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 1931 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ 11.300 ᠠᠮᠠ km ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ 1500 (2008 ᠣᠨ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 750 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠦᠬᠡ 1500 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 10 ᠠᠮᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ km ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ 1.3 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ (1926 ᠮ), ᠠᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠷᠮᠠᠭᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠭ ᠰᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠭᠧᠣᠮᠣᠷᠹᠣᠯᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠭᠦᠳᠦᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠪ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠪ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠢᠲᠡᠷᠡᠯᠲᠡ 1- ᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ 1 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮ ᠨᠢ – 15-20°ᠰ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ 3 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ 7 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮ ᠨᠢ +40 ᠭᠷᠠᠳᠦᠶᠢᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ 11 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ 3 ᠍ ᠍ ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 100 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ (80-90%) ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ 6-8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ 40 ᠮᠢᠯᠯᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ-᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠳᠡᠯᠲᠡ 2,0 ᠮ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠬᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 45-50 ᠮ/ᠰᠧᠺ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ 50-55 ᠮ/ᠰᠧᠺ ᠬᠦᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭРХ БРИТАНИКА НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ
  • МОНГОЛ ОРНЫ ФИЗИК ГАЗАРЗҮЙ ᠨᠣᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ