ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ (ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ (ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ) ᠨᠢ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ 583,6 ᠠᠮᠠ km ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 146 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ 1163 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 3236.

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ:

-ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠳᠦᠢᠩᠬᠡᠷ

-ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠱᠥᠪᠥᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠣᠷᠵᠢ
-ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠨᠠᠩᠵᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ
-ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠴᠣᠯᠠᠲᠠᠨ: ᠥ᠃ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ