ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ (ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Dundgovi COA.png ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ:[1]
1. ᠰᠢᠯᠢᠩᠭᠣᠯ
2. ᠡᠩᠭᠡᠷ-ᠤᠰᠤ
3. ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3,189 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2007) 1,305 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 0.41 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ:
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+8)

ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ 300 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ 150 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠠᠴᠠ 80 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠲᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠣᠩᠰᠢ᠂ ᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠢᠨᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠲᠡ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠳᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ