ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠣᠩ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(4 ᠪᠠᠭ)
1. ᠨᠠᠷᠠᠨ
2. ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
3. ᠢᠷᠭᠠᠢ
4. ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 6237 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2009) 2,936 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ (‍≈85%), ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠪᠠᠷᠭᠤ
ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 21120
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
↖ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ᠂ ↑ ᠠᠭᠰᠢ᠂
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ↗ ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ
ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ↘ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠨ (ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠣᠩ) — ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ 《ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠱᠤᠳ ᠢ ᠰᠤᠮᠤᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠵᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠪᠬᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[1]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ ᠠᠴᠠ 176 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ 669 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[2] . ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠪᠠᠭ 35 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ 15 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ 30 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. [dornod-library.mn] ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ – БАЯН ДУН СУМ
  2. [dnews.mn] ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠣᠨᠢᠨ – ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ