ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠯᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌5) 1. ᠬᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ
2. ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠭᠠᠷᠠᠭ
3. ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ
4. ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠨ
5. ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 11918 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 3,479 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64010
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ᠂ ↑ ᠪᠣᠭᠳᠠ᠂ → ᠪᠣᠭᠳᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠡᠰ᠂ ↘ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ (ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠯᠢᠭ) — ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ.

==ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ== ᠪᠠᠶᠠᠨᠯᠢᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠠᠴᠠ 870, ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠴᠡ 240 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ 119 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠪᠡᠷᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠡᠰ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠠᠢ 270 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠲᠠᠢ 180 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠮ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ 110 ᠭᠠᠷᠤᠢ km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ МУГТамирчин (1944) — ᠪᠥᠬᠡ
  • ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢ МУГБагш (1946) — ᠪᠠᠭᠰᠢ
  • ᠴᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1956) - ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ
  • ᠳᠣᠯᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ МУГМал ᠵᠦᠢᠴᠢ (1955) -- ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ
  • ᠰᠢᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ МУГДасгалжуулагч (1954) -- ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
  • ᠰᠢᠷᠡᠮᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠲᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ МУГБарилгачин () -- ᠢᠨᠵᠧᠨᠧᠷ
  • ᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠣᠶᠢᠪᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ МУГМалчин (1953) -- ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ
  • ᠼᠡᠳᠡᠨᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠡᠨ МУГМалчин (1957) -- ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ
  • ᠳᠤᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠤᠷ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ (1905) - ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ
  • ᠬᠤᠢᠩ ᠦᠨ ᠪᠠᠯᠵᠣᠷ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ (1926) - ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ