ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨᠦᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠨᠢ 1452-1470 ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠠᠭᠸᠠᠷᠵᠢᠨ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤᠴᠠᠭ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ 1452 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠲᠤᠵᠤ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠮᠥᠴᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠥᠷᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠱᠢ ᠬᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠰᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠯᠤ᠋.ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠩᠮᠦᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ 1464 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1463 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠨᠦᠩ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ 3 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 1467 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 1470 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ